ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان

ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان

ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان

ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان

ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان
ایمپلنت , دندانپزشکی, لامینت, سفید کردن دندان
تاريخچه:
بيش از يك قرن است كه بليچينگ براى دستيابى به دندان هاى روشن ترمورد استفاده قرار مى گيرد.
اكثر موادبليچينگ در زمان خودشان بى ضرر معرفى شده اند.
در سال ١٨٠٠ميلادى ماده مورد استفاده كلريد اف لايم بود.كلرين محلول هيدركسيدكلسيم و اسيد استيك هم براى دندان هاى غير زنده بود.
مواد ديگر در آن زمان كلريد آلومينيوم،اسيداگساليك(پراكسيداتر)،دى اكسيد هيدروژن(پراكسيدهيدروژن يا پرهيدرول)،پراكسيد سديم،هيپوفسفات سديم و سيانيد پتاسيم بود.
كه بخش فعال اغلب اين مواد يك ماده اكسيدكننده است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم روى قسمت آلى دندان عمل مى نمايد
در سال ١٩١٠ تكنيك بليچينگ داخل مطب مشابه تكنيك هاىامروزباغلظت هاى پراكسيد هيدروژن فعال شونده به همراه يا بدون نور است.
در سال ١٩٤٠ پراكسيد هيدروژن و اتر براى دندان هاى زنده استفاده شد و پيروزون و پربرات سديم براى غير زنده.
در سال ١٩٦٠تكنيك بايچينگ داخل منزل به همراه ترى هاى حاوى كارباميد پروكسايد مورداستفاده قرار گرفت.
تا امروز تركيب هاى مختلف شيميايى استفاده شده اند،ولى موثر ترين ان ها دسته اى است كه عامل اكسيد كننده آزاد مى كند،مثل پراكسيد هيدروژن،كارباميد پروكسايد،پركربنات سديم و تركيبات مشابه.
علل تغييررنگ:
دو گروه داخلى و خارجى هستند
١-تغيير رنگ هاى خارجى كه بر سطح دندان شكل مى گيرد و معمولا با پاك كردن برطرف مى شود.
علل آن:عدم بهداشت،مصرف دخانيات،مصرف خوراكى هاو نوشابه هاى رنگى ،كلرهگزيدين،باكترى هاى كروموژنيك مى باشند.
٢-تغيير رنگهاى داخلى كه به وسيله بليچينگ قابل برداشتن است و درون بافت دندان است.
علل تغيير رنگ هاى داخلى:افزايش سن،خوراكى ها و نوشابه هاى رنگى،ترك هاى ريز مينايى،آميلوژنزيس و دنتينوژنزيس ايمپرفكتا،دخانيات،كلرهگزيدين،مصرف تتراساكلين،وجود فلورايد بيش از حددر آب،يرقان شديددر نوزادان،پوسيدگى دندان،نازك شدن مينا،ترميم هاى آمالگام،درمان نادرست ريشه،تروماى دندان.
قبل از هر روش بايد اتيولوژى تغيير رنگ با دقت ارزيابى شود.
تغيير رنگ زرد به علت افزايش سن در اكثر موارد سريع پاسخ مى دهد.
تغيير رنگ ها و لكه هاى آبى خاكسترى تتراسايكلين بسيار مقاوم هستند و كندترين پاسخ را دارند.
برطرف كردن لكه هاى قهوه اى فلوروزيس سرعت متوسطى دارند.
اصلاح تغيير رنگ ناشى از افزايش سن ،ژنتيك،مصرف دخانيات و قهوه سريع تر برطرف مى شوند.
با افزايش سن عاج ثانويه بيشترى تشكيل مى شود و تيره تر و اپك تر است و از طرف ديگر ميناى دندان نازك تر و لوسنت تر مى شود و دندان ها زردتر به نظر مى آيد.
ضربه يا تروما خصوصا زمانى كه به آن توجه نشود،باعث تغيير رنگ است.كه در مراحل پيشرفته از بين بردن آن سخت تر است.
درمان هاى نادرست ريشه دندان،از آنجايى كه سيلرهاى درمان ريشه حاوى موادى مثل بيسمون است،در صورت بودن در پالپ چمبر مى توانند وارد توبول عاجى شده و رنگ سياه خاكسترى ايجاد كند.تميز كردن آن ها پس از اتمام درمان ضورى است.اين غفلت ساده موجب تغيير رنگ هاى فراوان و مقاوم است.
فلورايد اضافى موجب تداخل متابوليكى در آميلوبلاستها و تشكيل ماتريس ناقص و كلسيفيكاسيون ناكافى مى گردد. باعث ايجاد ميناى هيپومينراليزه كه در سطح داخلى ،مينا متخلخل و در سطح خارجى كاملا مينراليزه است.سطح اين دندان ها شبشه اى و به جز نواحى با رنگ هاى زرد و قهوه اى و سياه معمولا بسيار سفيد است.
مصرف بعضى از آنتى بيوتيك ها خصوصا تتراسايكلين هنگام كلسيفيكاسيون روى عاج اثر مى گذارد و تتراسايكلين ارتوفسفات ايجاد مى شود كهدر دندان هاى جلو به علت در معرض آفتاب بودن،تيره تر و رنگ آبى خاكسترى و در دندان هاى خلفى به رنگ زرد است.
تتراسايكلين مى تواند دندان هاى رويش بافته را هم در گير كند .
مينوسيكلين داروى درمان جوش محل اصلى تجمع آن در عاج ثانويه است و لگه آن مشابه تجمع آهن است.
بعضى از بيمارى هاى سيستميك نيز باعث تغيير رنگ مى شوند.
يرقان شديد تغيير رنگ به خاطر بيلى روبين دارد.
اريتروبلاستوزيس فتاليس هم به خاطر انهدام سلول هاى قرمز خون تغييررنگ مى دهد.
با روش هاى معمول بايچينگ نقاط سفيد دندان از بين نمى رود ولى به دليل روشن شدن بقيه دندان كم تر در معرض ديد قرار مى گيرد.براى اصلاح موارد مختلف فلوروزيس 
Microabrasion روش انتخابى است كه به آن در پايان خواهيم پرداخت.
انواع بليچينگ:
1-
a.At home
b.In office
2-
a.Vital: -Power bleaching:(light,heat,laser)
            -Non power bleaching
b.Non vital: -Walking(cold)
                    -Heat
تكنيك در منزل قرار گيرى ماده كارباميد پروكسايد ده،شانزده يا بيست و دو درصد و يا هيدروژن پراكسايد شش تا ده درصد در ترى است.
تكنيك بليچينگ دندانهاى وايتال در مطب معمولا هيدروژن پراكسايد ٣٥درصد است.پروسه فعال سازى اوليه مى تواند گرما و نور شامل پلاسما آرك،ليزر با توان كم يا لامپ هاى هالوژن و با لامپ هاى LED است.
كارباميد پروكسايد ٣.٤ درصد برابر هيدروژن پراكسايد يك درصد است.
روش اثر ماده بليچينگ:
روند بليچينگ بايد طورى باشد كه عامل اكسيدان(اتم اكسيژن نوزاد)قابليت دسترسى به نواحى مختلف مينا و عاج را پيدا كند.
هدف ما در بليچينگ انتقال اين عوامل فعال به بخش تغيير رنگ يافته دندان است و ذرات كروماتيك يا بى رنگ شونديا از ناحيه رانده شوند.
هيدروژن پراكسايد به دليل وزن مولكولى كم از طريق ماتريس آلى مينا و عاج نفوذ مى كند و راديكال هاى آزاد آن به مولكول هاى آلى هجوم مى آورند تا به ثبات دست يابند.
اين عمل باعث آزاد سازى اكسيژن نوزاد شده و پيوند الكترون ها مى شكند،و مولكول هاى ساده تر نور كم ترى را منعكس مى كنندو دندان روشن تر به نظر مى رسد.
در مراحل اوليه
تركيبات حلقوى كربن كه رنگدانه بيشتر دارند به زنجيره با رنگ روشن تر تبديل مى شود.
تركيبات با باند دوگانه كربن زرد است و به هيدروكسيل بى رنگ تبديل مى شود.
فرآيند بليچ تا جايى كه تمام رنگدانهها بى رنگ يا كم رنگ شوند ادامه دارد.
تركيب كارباميد پروكسايد هم در مراحل نهايى شامل واكنش پروكسيد هيدروژن با تركيبات داخل دندان است.
كارباميد پروكسايد به اوره و هيدروژن پروكسايد تبديل مى شود.
بايچينگ نه تنها تغيير رنگ داخلى را مى برد بلكه رنگ ذاتى عاج را نيز روشن مى كند.
انديكاسيون ها:
١-عدم رضايت بيمار از ظاهر دندان:همه تغيير رنگ ها حتى آنها كه مقاوم تر هستند با ادامه صحيح درمان موثر خواهند بود.
٢-مى تواند جانشين خوبى براى تر ميم هاى كامپوزيتى يا ونيرهاى پرسلن و روكش ها به منظور اصلاح رنگ دندان باشد و نياز به درمان هاى تهاجمى را كم مى كند.
حتى وقتى درمان هايى مثل لامينيت ونير ضرورى باشد،توصيه مى شود قبل از آن بليچينگ انجام گيرد تا دستيابى به يك پروتز يا ترميم زيباتر آسان گردد.
كنتراانديكاسيون ها:
١-لكه هاى خارجى يا سطحى
٢- برداشتن پوسيدگى ها يا تعويض ترميم هاى تيره با كامپوزيت.
٣-بيماران با دندان هاى حساس يا بيمارى پيشرفته لثه بايد قبل از بايچ تحت درمان قرار گيرند.
٤-دندان هاى كودكان با پالپ بزرگ 
٥-دندان هاى داراى ترك هاى مينايى
٦-خانم هاى باردارياشيرده
٧-ميناى از دست رفته
٨-ريشه اكسپوزشده
٩-بيماران با سابقه مشكلات TMJاز بليچينگ داخل منزل استفاده نكنند،اگر تجويز شد فقط در روز تا مانع براكسيسم يا تشديد درد مفصل شويم.
١٠-دندان با تر ميم هاى بزرگ
فاكتورهاى موثر در بليچ:
١-تميزى سطح دندان
٢-غلظت پراكسيد:هر چه غلطت بيشتر روشن شدن سريع تر،ولى نسبت خطى نيست،بيست درصد دو برابر ده درصد
سفيد نمى كند.
٣-زمان:ارتباط مستقيم دارد.
٤-دما:دما در حد استاندارد آزاد سازى اكسيژن را بالا مى برد ولى افزايش بى رويه موجب حساس شدن يا پالپيت غيرفابل برگشت مى شود.
٥-محيط بسته
فاكتورهاى محدودكننده در سفيد كردن دندان هاى نان وايتال:
١-درمان اندوى نامناسب
٢-دندان هاى تغيير رنگ داده با تاريخچه سفيد كردن ناموفق
مواردى كه بايد در دندان هاى نان وايتال مورد توجه قرار گيرد:
معاينات كلينيكى و راديوگرافى
روت كانال و كيفيت ترميم
پريودونتال و پرى اپيكال دست نخورده و سالم
عدم وجود نواحى پوسيده
خارج كردن مواد ترميمى از پالپ چمبر
برداشت ميزان مناسب سقف پالپ چمبر
سيل كافى ناحيه سرويكال با گلاس اينومر
يك تاخير هفت تا ده روزه بعد از بايچينگ ،اجازه خروج اكسيژن اضافه از ساختار دندان را مى دهد ،پس بايد ترميم هاى كامپوزيتى را هفت تا ده روز بعد انجام داد تا در روند پليمريزاسيون آن ها تداخل ايجاد نشود.
تاخير يك تا دو هفته اى هم براى ثبات رنگ نياز است.
بليچينگ فقط بر تاج كلينيكى اثر دارد ،تاج آناتوميكى بليچ نمى شود.به همين دليل در بيماران تحليل لثه و يا ريشه اكسپوز رنگ زرد مشاهده مى شود.
خواص جانبى:
١-گاهى باكتريو استاتيك  است و روند رشد باكترى ها را كند يا متوقف مى كند و گاهى هم كاريوژنيك. 
٣-مانع شكل گيرى پلاك شده يا روند آن را كندمى كند.


نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *
reload, if the code cannot be seen

اطلاعات تماس کلینیک دندانپزشکی دکتر ادیب

دکتر محمود ادیب – جراح دندانپزشک – ایمپلنتولوژیست

 


 

 

مطب دکتر ادیب


دكتر اديب ، جراح دندانپزشك ، ايمپلنتولوژيست ، ايمپلنت فوري ،All on 4 ، درمان لقي دست دندان ، دندانپزشكي زيبايي ، لبخند هاليوودي ، مرتب كردن دندان ها بدون ارتودنسي ، كامپوزيت ونير لامينيت ونير ، روكش هاي زيركونيا ، فول سرام ، سفيد كردن دندان ها ، بليچينگ ، (Bleaching) ، روكش هاي IPS ، ارتودنسي ، ارتودنسي نامرئي ، دکتر محمود ادیب

20% تخفیف ویژه زیبایی و سفید کردن دندان (BLEACHING)
دارای گواهینامه رسمی :

-    ایمپلنت از آکادمی ایمپیلنتولوژی فرانسه

-    پیوند استخوان (Bone Graft)   از دانشگاه NYU آمریکا (نیویورک)

-    عضو کنگره بین المللی ایمپلنتولوژی ICOI

 

 

 

 

 

 

آدرس: تهران، پایین تر از میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر، روبروی خیابان سرپرست، پلاک 30، طبقه همکف

تلفن: 66400483 – 66400484
موبایل: 09354712944